Tin trong nước

Đẩy mạnh tuyên truyền, truyền thông về tài nguyên và môi trường năm 2023

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 576/BTNMT-VP gửi các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đẩy mạnh tuyên truyền, truyền thông về tài nguyên và môi trường năm 2023.

Năm 2023 năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng, nền tảng đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch 5 năm 2021 – 2025, góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030.

Trong bối cảnh đó, ngành tài nguyên và môi trường tiếp tục đặt trọng tâm năm 2023 là năm “Chủ động, hội nhập, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả”, đặc biệt là phương châm hành động của Chính phủ “Đoàn kết, kỷ cương; bản lĩnh, linh hoạt; chủ động, sáng tạo; kịp thời, hiệu quả”. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát huy các nguồn lực từ tài nguyên và môi trường kiến tạo cho tương lai bền vững. Theo đó, công tác tuyên truyền, truyền thông cần được quan tâm, đổi mới, thiết thực và hiệu quả.

Mục đích, yêu cầu

Việc tuyền truyền, truyền thông cần bám sát tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng và Nhà nước về tuyên truyền, truyền thông. Công tác tuyên truyền, truyền thông nhằm tạo sự đồng thuận xã hội, tạo động lực, khí thế, khát vọng và quyết tâm cao thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về tài nguyên và môi trường được xác định tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; thực thi hiệu quả các nhiệm vụ về tài nguyên và môi trường tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; Chương trình hành động, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của ngành tài nguyên và môi trường được đặt ra năm 2023.

2402.06

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ các cơ quan thông tấn báo chí trong việc tuyên truyền, truyền thông kịp thời các chủ đề, nội dung, nhiệm vụ, hoạt động nổi bật của ngành được cộng đồng xã hội quan tâm. Chủ động tiếp nhận thông tin phản hồi, phản biện của người dân, cộng đồng doanh nghiệp để đề xuất xử lý kịp thời, hiệu quả đối với nội dung liên quan trong công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế – xã hội. Tăng cường nội dung thông tin đối ngoại và hội nhập quốc tế chủ đề tài nguyên và môi trường.

Nội dung trọng tâm tuyên truyền, truyền thông về tài nguyên và môi trường năm 2023

Các nội dung chính cần đẩy mạnh tuyên truyền, truyền thông trong năm 2023 gồm:          

Tuyên truyền, truyền thông kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; các sự kiện chính trị, thời sự quan trọng của Đảng, Nhà nước năm 2023; các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 3 năm 2023 – 2025 theo Hướng dẫn số 69-HD/BTGTW ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021 – 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021 – 2025 gắn với vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Bộ.

Chủ động tuyên truyền chính sách tài nguyên và môi trường (từ khâu hoạch định, ban hành và thực thi chính sách). Đổi mới đồng bộ thể chế phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, giải quyết tốt hơn quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; tham gia thực thi hiệu quả các cam kết mang tính toàn cầu như thích ứng biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng…

Quá trình lấy ý kiến Nhân dân hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đảm bảo đồng bộ, thống nhất, tổng thể, chiến lược phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, tạo động lực cho phát triển. Các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 39/2021/QH15 của Quốc hội về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phát huy các nguồn lực từ đất đai trong tầm nhìn dài hạn, đảm bảo không gian sinh tồn, sinh thái và không gian, nguồn lực cho các hoạt động phát triển, tăng đóng góp cho tăng trưởng kinh tế; vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia tập trung, thống nhất, đa mục tiêu…

Hoàn thành xây dựng, trình Chính phủ xem xét, trình Quốc hội Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); triển khai thực hiện Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch lưu vực sông đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước hiệu quả, bền vững, phục vụ cho các hoạt động bảo đảm an ninh nguồn nước và phát triển kinh tế – xã hội.

Hoàn thành quá trình xây dựng trình Chính phủ dự án Luật Địa chất và Khoáng sản; thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tăng cường điều tra địa chất phục vụ cho các hoạt động kinh tế – xã hội, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên khoáng sản; ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại trong điều tra cơ bản về địa chất và công nghiệp khai khoáng.

Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thực hiện hiệu quả các ngành kinh tế biển, điện gió ngoài khơi và các nguồn tài nguyên tái tạo từ tài nguyên, môi trường biển.

Tổ chức hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; huy động sự tham gia của toàn dân trong công tác bảo vệ môi trường; triển khai đồng bộ, hiệu quả các định chế, chế định mới của Luật; thực hiện cam kết về bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên trên đất liền và trên biển tại Hội nghị lần thứ 15 các bên tham gia Công ước đa dạng sinh học và các hoạt động phát triển gắn với bảo vệ môi trường.

Hiện đại hóa, nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, phòng chống thiên tai. Đẩy mạnh chuyển đổi số lĩnh vực khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, nước biển dâng; điều tra, khảo sát, phục vụ cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét các khu vực miền núi, trung du.

Xây dựng các quy định về quản lý tín chỉ các-bon tại Việt Nam; thúc đẩy phát triển thị trường các-bon trong nước và kết nối với thị trường các-bon khu vực và thế giới. Triển khai cam kết chính trị về chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP) để đón dòng vốn hỗ trợ nguồn tài chính và cơ hội tiếp cận công nghệ, tài chính khác cho thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050; phát triển hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hiện đại hóa hạ tầng không gian địa lý; ứng dụng công nghệ viễn thám trong giám sát tài nguyên và môi trường. Hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia phục vụ xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia và Chính phủ điện tử; ứng dụng công nghệ viễn thám, bản đồ cho các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội và đời sống.

Xây dựng tài nguyên số, hạ tầng số, thực hiện chuyển đổi và phát triển kinh tế số tài nguyên và môi trường; kết nối, liên thông phục vụ phát triển Chính phủ điện tử; vận hành hạ tầng số tập trung, chia sẻ dữ liệu của ngành và quốc gia.

Tổ chức thực thi pháp luật tài nguyên và môi trường; đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc từ thực tiễn đời sống; đẩy mạnh toàn diện cải cách thủ tục hành chính cấp trung ương và địa phương; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, đảm bảo quản lý thống nhất của Trung ương và địa phương.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, sáng kiến, giải pháp hiệu quả; thực hành tiết kiệm chống lãnh phí…

Nguồn: TTQG

Đẩy mạnh tuyên truyền, truyền thông về tài nguyên và môi trường năm 2023

 

Ngày nước thế giới 2023: Thúc đẩy sự thay đổi

Ngày nước thế giới năm 2023 với chủ đề “Thúc đẩy sự thay đổi” để giải quyết cuộc khủng hoảng về nước và vệ sinh môi trường.

Và vì nước ảnh hưởng đến tất cả chúng ta nên cần tất cả mọi người cùng hành động để thay đổi. Bạn và gia đình, trường học và cộng đồng của bạn có thể tạo ra sự khác biệt bằng cách thay đổi cách bạn sử dụng, khai thác và quản lý nước trong cuộc sống của mình.

Những cam kết thay đổi này sẽ được bổ sung vào Chương trình hành động vì nước, sẽ được phát động tại Hội nghị về nước của Liên hợp quốc năm 2023 – Đây là sự kiện lần đầu được tổ chức trong gần 50 năm qua.Đây là khoảnh khắc chỉ có một lần để thế giới đoàn kết xung quanh vấn đề nước.

Ngay bây giờ, chúng ta đang đi chệch hướng nghiêm trọng để đáp ứng Mục tiêu phát triển bền vững số 6 của lên Hợp quốc (SDG6) “Nước sạch và vệ sinh cho tất cả mọi người vào năm 2030”: Hàng tỷ người và vô số trường học, doanh nghiệp, trung tâm chăm sóc sức khỏe, trang trại và nhà máy không có nước hợp vệ sinh và nhà vệ sinh để sử dụng.

Do vậy, để thúc đẩy sự thay đổi, chúng ta cần hành động nhiều hơn, bắt đầu từ chính bạn.

2402.05

Hành động

Hãy là sự thay đổi mà bạn muốn thấy trên thế giới.

Trong truyện cổ tích, con chim ruồi đã mang theo từng giọt nước để dập tắt hỏa hoạn. Nó đã làm mọi thứ có thể.

Hãy giống như con chim ruồi và hành động ngay bây giờ.

 

Nguồn: dwrm.gov.vn

Ngày nước thế giới 2023: Thúc đẩy sự thay đổi

 

Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Sáng ngày 4/10, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đã trao Quyết định của Bộ TN&MT bổ nhiệm ông Bùi Đức Hiếu, Phó trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

04102022- TT Le Cong Thanh trao QD bo nhiem cho tan PVT Vu HTQT  2343839942458662 Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Đức Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ TN&MT

Theo Quyết định số 2366/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, từ ngày 1/10/2022, ông Bùi Đức Hiếu, Phó trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ TN&MT được bổ nhiệm, điều động giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ TN&MT.

04102022- TT Le Cong Thanh phat bieu ta buoi le -7097836063220814210 nThứ trưởng Lê Công Thành phát biểu tại buổi lễ

Thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ TN&MT, Thứ trưởng Lê Công Thành chúc mừng tập thể Vụ Hợp tác quốc tế có thêm lãnh đạo; chúc mừng đồng chí Bùi Đức Hiếu đã được Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ tin tưởng, tín nhiệm, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ TN&MT.

Đồng thời, Thứ trưởng mong muốn rằng tập thể, lãnh đạo cũng như các cán bộ công chức của Vụ Hợp tác quốc tế giúp đỡ Phó Vụ trưởng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo, nhanh chóng nắm chắc các vấn đề liên quan đến hợp tác của Bộ và chủ động tham gia vào những vấn đề mang tính chất phức tạp.

Thời gian tới Vụ Hợp tác quốc tế cần chủ động, tập trung phát triển về vấn đề biến đổi khí hậu, môi trường, khí tượng thủy văn cùng một số lĩnh vực khác. Thứ trưởng kỳ vọng Vụ Hợp tác quốc tế sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ tin tưởng giao phó.

04102022 - Tan Pho VT Vu HTQT phat bieu  23438400324586Tân Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế- Bộ TN&MT Bùi Đức Hiếu phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Bùi Đức Hiếu trân trọng cảm ơn tập thể Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ đã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ, đồng thời nhận thấy đây là vinh dự cũng như trọng trách lớn.

Trên cương vị công tác mới, đồng chí Bùi Đức Hiếu tin tưởng rằng với sự chặt chẽ và sự hỗ trợ từ Ban Cán sự cùng lãnh đạo Bộ, trong thời gian tới đồng chí hứa sẽ rèn luyện, phấn đấu cố gắng mang những kiến thức, kinh nghiệm làm việc bản thân tích lũy được, cùng các cán bộ Vụ Hợp tác quốc tế cống hiến, làm tốt hơn, đáp ứng nhu cầu của lãnh đạo Bộ, cũng như thực hiện tốt vai trò của Vụ Hợp tác quốc tế.

04102022- VT Vu HTQT phat bieu 23438400424586Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Bộ TN&MT Lê Ngọc Tuấn phát biểu

Thay mặt lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Lê Ngọc Tuấn cảm ơn Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ TN&MT đã tín nhiệm giao trọng trách, nhiệm vụ, tạo điều kiện trong việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo Vụ. Vụ Hợp tác quốc tế nhận thức rằng, trong giai đoạn mới sẽ có những thay đổi theo hướng linh hoạt, chủ động hơn trong công việc. Tập thể Vụ Hợp tác quốc tế sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đoàn kết, nâng cao tinh thần trách nhiệm để cống hiến, xây dựng đơn vị ngày càng phát triển vững mạnh. Đồng thời mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ TN&MT.

Theo nguồn https://monre.gov.vn/

Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Đoàn công tác Châu Âu của Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân làm việc tại Tổng vụ Môi trường của EU và OECD

Tiếp theo Chương trình công tác đi Châu Âu, Đoàn công tác Bộ TN&MT do Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân dẫn đầu đã thăm và làm việc với với Tổng vụ Môi trường Châu Âu tại Vương quốc Bỉ  và Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) tại Cộng hòa Pháp.

Ngày 28/9/2022, Đoàn công tác của Bộ TN&MT đã làm việc với Tổng vụ Môi trường Châu Âu tại Vương quốc Bỉ. Tổng vụ Môi trường Châu Âu bà Florika FINK-HOOIJER và Trưởng ban Ô nhiễm Công nghiệp đã tiếp và trao đổi về hợp tác giữa EU với Việt Nam nói chung và giữa Bộ TN&MT với Tổng vụ Môi trường Châu Âu về tài nguyên và môi trường nói riêng trong đó có BAT (công nghệ tốt nhất sẵn có).

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã thông tin với Tổng vụ Môi trường Châu Âu một số nội dung và hoạt động ưu tiên của Việt Nam nói chung và Bộ TN&MT nói riêng về chống biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường (bao gồm cả rác thải nhựa đại dương) và mất đa dạng sinh học. Phía EU đã chúc mừng Việt Nam về những cam kết mạnh mẽ liên quan đến biến đổi khí hậu tại COP26, đa dạng sinh học thông qua Cam kết của các nhà lãnh đạo vì thiên nhiên và chống ô nhiễm rác thải nhựa đại dương tại các diễn đàn quốc tế, cho biết đây cũng chính là các nội dung mà EU quan tâm ưu tiên hiện nay.

111111111 2Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân và Tổng vụ trưởng Môi trường EU Florika FINK-HOOIJER

 

Bà Florika FINK-HOOIJER cho biết Việt Nam là đối tác quan trọng trong EU và EU sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực kinh tế tuần hoàn, BAT, quản lý chất thải nhựa, biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học. Đối với BAT, phía EU cho biết sẽ sẵn sàng chuyển giao các tài liệu liên quan đến quy trình thủ tục và kỹ thuật về BAT cho Bộ TN&MT, chia sẻ kinh nghiệm giúp Việt Nam rút ngắn về thời gian và nguồn lực trong xây dựng và áp dụng các chính sách BAT theo đề nghị của Trưởng Đoàn công tác Bộ TN&MT.

 

Ngày 29/9/2022, Đoàn công tác đã đến trụ sở Cơ quan đối ngoại của EU, làm việc với Đại sứ về BĐKH và ngoại giao khí hậu, các chương trình nghị sự toàn cầu và quan hệ đa phương Marc VANHEUKELEN. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã thông tin với Đại sứ về tình hình triển khai cam kết COP26 của Việt Nam, đặc biệt là việc Bộ TN&MT được Thủ tướng Chính phủ giao là Cơ quan chủ trì điều phối việc thực hiện các cam kết về mục tiêu Phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Việt Nam tại COP26. Thời gian vừa qua, Bộ TN&MT đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng và trình phê duyệt: Chiến lược quốc gia về BĐKH giai đoạn đến năm 2050; Kế hoạch giảm phát thải khí mê-tan và nhiều văn bản quan trọng khác nhằm hiện thực hoá các cam kết tại COP26. Hiện nay, Bộ TN&MMT đang triển khai rà soát, cập nhật Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam, đảm bảo việc đóng góp về giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu của Việt Nam phù hợp với Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050. Trưởng đoàn công tác cũng chia sẽ những khó khăn, thách thức mà Việt Nam đang gặp phải và đề nghị phía EU hỗ trợ trong chuyển đổi năng lượng, phát triển năng lượng sạch và kết nối với các định chế tài chính, các tổ chức tín dụng có khả năng cung cấp hỗ trợ tài chính, tín dụng cho Việt Nam. Đại sứ Marc VANHEUKELEN đánh giá cao những nỗ lực và cam kết của Việt Nam, cho biết sẽ tích cực phối hợp với Việt Nam thúc đẩy xây dựng và ký kết Thỏa thuận đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng JETP, cố gắng đạt mục tiêu công bố tại COP27 tại Ai Cập. Đại sứ cũng thông tin và bày tỏ mong muốn việc Thủ tướng Chính phủ Việt Nam có thể tham dự COP27 để cùng với Lãnh đạo G7 công bố Thỏa thuận JETP, hy vọng Việt Nam sẽ là hình mẫu của Thế giới trong việc đi đầu thực hiện các cam kết COP26. 

14314 2Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân làm việc với Đại sứ BĐKH của EU Marc VANHEUKELEN tại trụ sở Cơ quan đối ngoại của EU, Vương quốc Bỉ

Ngày 30/9/2022 tại Paris, Cộng hòa Pháp, Đoàn công tác đã đến làm việc tại trụ sở Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD). Vụ trưởng Vụ Môi trường OECD bà Jo Tyndall, cùng các chuyên gia môi trường của OECD đã đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác. Thay mặt OECD, bà Jo Tyndall chào mừng Thứ trưởng cùng các thành viên Đoàn công tác, vui mừng cho biết đây là đoàn công tác cấp Thứ trưởng đầu tiên đến thăm và làm việc tại trụ sở của OECD tại Paris.

Vụ trưởng Vụ Môi trường của OECD cảm ơn sự hợp tác hiệu quả của Bộ TN&MT với OECD trong thời gian qua và chia sẻ thông tin với Đoàn công tác Bộ TN&MT về các dự án trong lĩnh vực môi trường đang, sẽ triển khai sắp tới và đề xuất một số nội dung hợp tác với Bộ TN&MT trong thời gian tới.

45345346 2Đoàn công tác cùng các đối tác tại trụ trở của OECD tại CH Pháp

Thay mặt Bộ TN&MT và Đoàn công tác, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cảm ơn sự đón tiếp chân tình của OECD và bà Jo Tyndall, đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của OECD đối với Việt Nam nói chung và đối với Bộ TN&MT nói riêng trong thời gian qua; ghi nhận các đề xuất hợp tác của OECD trong lĩnh vực TN&MT và đề nghị OECD tiếp tục hỗ trợ Bộ TN&MT, đặc biệt là triển khai áp dụng BAT trong quản lý môi trường.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi, chia sẻ thông tin về BAT và áp dụng BAT trong quản lý môi trường. Các chuyên gia OECD đã chia sẻ kinh nghiệm của EU và các dự án nghiên cứu của OECD liên quan đến BAT, kinh nghiệm thực tiễn áp dụng BAT của Ba Lan (một quốc gia thành viên của EU). Đại diện Vụ Pháp chế đã chia sẻ, cập nhật quy định và tình hình triển khai BAT và đề nghị OECD hỗ trợ kỹ thuật triển khai áp dụng BAT tại Việt Nam. Kết thúc buổi làm việc, nhóm kỹ thuật của hai bên thống nhất sẽ cùng đề xuất một chương trình hợp tác, hỗ trợ cho Việt Nam triển khai BAT, dự kiến thông qua một MOU để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện từ năm 2023.

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), thành lập năm 1961, hiện có 38 thành viên, chủ yếu là các nước phát triển. Mục đích của OECD là tăng cường hợp tác kinh tế, phối hợp chính sách giữa các nước thành viên về các vấn đề kinh tế thế giới và phát triển. Chức năng của OECD: (i) là diễn đàn đối thoại giữa các nước thành viên, các tổ chức quốc tế và giới nghiên cứu về các vấn đề kinh tế- xã hội; (ii) tiến hành nghiên cứu, dự báo, đưa ra khuyến nghị và tư vấn các nước thành viên trong hoạch định, phối hợp chính sách phát triển kinh tế- xã hội.

OECD có nhiều ảnh hưởng đến các nước phát triển trong việc xây dựng chính sách hợp tác và phát triển kinh tế. OECD hiện là một trong những tổ chức quốc tế có uy tín trong nghiên cứu; xây dựng và lưu giữ cơ sở dữ liệu thông tin rất lớn trên hầu hết các lĩnh vực chính sách trừ quốc phòng như kinh tế, văn hóa, giáo dục… Các dữ liệu, thông tin, báo cáo của OECD có giá trị và độ tin cậy cao.

Theo nguồn https://monre.gov.vn/

 

Đoàn công tác Châu Âu của Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân làm việc tại Tổng vụ Môi trường của EU và OECD

 

Hội nghị tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2022

Nhằm trang bị, cung cấp những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và huấn luyện những kỹ năng cần thiết để thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy cho Đội phòng cháy chữa cháy của Trung tâm QH&ĐT TNN quốc gia và toàn thể viên chức Cơ quan Trung tâm, các Trung tâm trực thuộc đang làm việc tại trụ sở Trung tâm, chiều ngày 28 tháng 09 năm 2022, Trung tâm QH&ĐT TNN quốc gia đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ – Công an thành phố Hà Nội tổ chức huấn luyện nghiệp vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2022 cho toàn thể cán bộ, viên chức của cơ quan Trung tâm và 04 Trung tâm trực thuộc.

Tại Hội trường, các cán bộ, viên chức Trung tâm đã được nghe Đ/c đại úy Hoàng Văn Hải – Cán bộ Phòng Cảnh  sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ – Công an thành phố Hà Nội phổ biến những lý thuyết cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy; Thông báo tình hình cháy nổ và những bài học kinh nghiệm; Phân tích các nguyên nhân gây cháy; Một số kiến thức cơ bản về cháy nổ; Tính chất nguy hiểm cháy nổ của một số loại chất cháy thường gặp và có trong cơ sở; Các biện pháp phòng cháy cơ bản; Các chất chữa cháy thông thường;Các biện pháp chữa cháy cơ bản; Quy trình cứu chữa một vụ cháy; Nguyên lý hoạt động của hệ thống báo cháy tự động.. Qua đó nêu lên vị trí, tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác phòng cháy chữa cháy.

IMG 4731

Tại sân trụ sở Trung tâm, Sau buổi học lý thuyết, dưới sự hướng dẫn thực hành của Giảng viên đã huấn luyện các biện pháp nghiệp vụ cho Đội phòng cháy chữa cháy Trung tâm . Đồng chí đã giới thiệu lăng vòi chữa cháy, hệ thống chữa cháy vách tường; Cách rải vòi, cuội vòi, nối vòi, bảo quản vòi chữa cháy; Nguyên lý, cấu tạo, tính năng hoạt động của bình chữa cháy xách tay; Thực hành các phương tiện hiện có của cơ sở.

IMG 4738

Buổi tập huấn đã giúp bổ sung thêm kiến thức và nâng cao hơn nữa ý thức của cán bộ, viên chức Trung tâm về công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, đồng thời hoàn thiện hơn kỹ năng cho mỗi cán bộ, viên chức trong công tác phòng cháy chữa cháy, chủ động xử lý kịp thời các tình huống khi có sự cố cháy nổ xảy ra./.

Một số hình ảnh của buổi tập huấn:

IMG 4754

IMG 4772

Theo nguồn http://nawapi.gov.vn/

Hội nghị tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2022

 
Trang 12345678910

Trang 3 trong tổng số 24 trang

Video sự kiện

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Playlist: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

z4171114350660 f4b7f5a239f1385a9bb0fc9ce06c379e

z4171114350660 f4b7f5a239f1385a9bb0fc9ce06c379e 1

 

  • Tin mới nhất
  • Tin xem nhiều nhất

Liên kết web

Bộ Tài nguyên và Môi trường Cục quản lý tài nguyên nước Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tổng cục địa chất và khoáng sản Dự án BRG Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam Ủy ban sông Mê Kông Hội địa chất thủy văn Việt Nam

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay579
mod_vvisit_counterTrong tuần1052
mod_vvisit_counterTrong tháng2763
mod_vvisit_counterTất cả3926391

We have: 23 guests online