Thứ tư, 09 Tháng 9 2015

 

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM  

 

  a1 22 3 2015-compressed     

           

           

           Điều 1. Vị trí và chức năng

           Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, có chức năng điều tra, đánh giá chất lượng nguồn nước; phân tích, thí nghiệm chất lượng nước; xử lý, cải tạo, phục hồi và bảo vệ các nguồn nước; cung cấp các dịch vụ công về tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

           Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

           Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

           1. Trình Tổng Giám đốc chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ năm năm và hàng năm về điều tra, đánh giá chất lượng nguồn nước; phân tích, thí nghiệm chất lượng nước; xử lý, cải tạo, phục hồi và bảo vệ các nguồn nước; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

           2. Điều tra, đánh giá chất lượng nguồn nước:

          a) Điều tra, đánh giá số lượng, chất lượng các nguồn nước; Lập bản đồ chất lượng tài nguyên nước, bản đồ phân vùng chất lượng nước;

          b) Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước; hiện trạng xả nước thải và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước;

          c) Điều tra, đánh giá tình hình ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt, nhiễm mặn các nguồn nước; phân loại các nguồn nước theo mức độ ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt;

          d) Điều tra, đánh giá các loại hình tác hại do nước gây ra;

          đ) Điều tra, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với tài nguyên nước.

          3. Phân tích, thí nghiệm chất lượng nước:

          a) Chủ trì xây dựng các quy trình kỹ thuật trong công tác lấy, bảo quản mẫu nước và phân tích, thí nghiệm chất lượng nước theo phân công của Tổng Giám đốc;

          b) Phân tích, thí nghiệm các chỉ tiêu chất lượng nước ngoài hiện trường;

          c) Lấy và phân tích, thí nghiệm trong phòng các chỉ tiêu về: lý học, hóa học, sinh học các nguồn nước;

          d) Nghiên cứu mô hình thí nghiệm xử lý, cải tạo, phục hồi và bảo vệ chất lượng các nguồn nước;

          đ) Tham gia hướng dẫn, kiểm tra kỹ thuật thực hiện quy trình lấy và phân tích mẫu;kiểm tra kết quả phân tích, đánh giá chất lượng nước của các đơn vị trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia theo phân công của Tổng Giám đốc.

          4. Xử lý, cải tạo, phục hồi các nguồn nước:

          a) Đề xuất và thực hiện các giải pháp cải tạo, phục hồi các nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt, nhiễm mặn;

          b) Thiết kế, thi công các công trình xử lý nước cấp, nước thải;

          c) Thiết kế, thi công các công trình bổ sung nhân tạo nước dưới đất.

          5. Bảo vệ tài nguyên nước:

          a) Lập quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước;

          b) Xây dựng mạng quan trắc, giám sát chất lượng nước;

          c) Xác định ngưỡng khai thác đối với các tầng chứa nước, khu vực cần cấm hoặc hạn chế khai thác nước dưới đất;

          d) Lập và xây dựng hành lang bảo vệ các nguồn nước;

          đ) Đánh giá mức độ tổn thương các nguồn nước do ô nhiễm và xâm nhập mặn; Đánh giá khả năng tự bảo vệ của các tầng chứa nước;

          6. Đề xuất các đề tài, giải pháp khoa học, công nghệ trong lĩnh vực điều tra, đánh giá và bảo vệ chất lượng các nguồn nước;tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

           7. Thực hiện các hoạt động dịch vụ về:

           - Lập quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước;

           - Điều tra, đánh giá tài nguyên nước;

           - Thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước;

           - Lập hồ sơ xin cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước;

           - Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước;

           - Điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước;

           - Điều tra, đánh giá tình hình ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt, nhiễm mặn các nguồn nước; phân loại các nguồn nước theo mức độ ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt;

           - Kiểm kê tài nguyên nước;

           - Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước;

           - Lập và xây dựng hành lang bảo vệ các nguồn nước;

           - Điều tra, khoanh định các đới bảo vệ công trình khai thác nước;

           - Điều tra, đánh giá, xác định khu vực phải đăng ký khai thác nước, lập danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước;

           - Đánh giá mức độ tổn thương các nguồn nước do ô nhiễm và xâm nhập mặn; Đánh giá khả năng tự bảo vệ của các tầng chứa nước;

           - Điều tra, khoanh định các khu vực cần cấm hoặc hạn chế khai thác nước dưới đất;

           - Thiết kế, thi công mạng quan trắc, giám sát tài nguyên nước; thực hiện quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước và môi trường;

           - Lấy và phân tích, thí nghiệm hiện trường và trong phòng các loại mẫu nước, mẫu đất, mẫu đá, mẫu không khí, mẫu vật liệu xây dựng;

           - Thiết kế, sản xuất, thi công, lắp đặt hệ thống xử lý nướccấp và nước thải;

           - Thiết kế, thi công các công trình bổ sung nhân tạo nước dưới đất;

           - Đánh giá tác động môi trường;

           - Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước;

           - Thực hiện khảo sát địa vật lý, địa chất công trình, địa kỹ thuật, các tai biến địa chất, xử lý nền móng, địa chất thủy văn tháo khô mỏ và công trình ngầm, thăm dò đánh giá trữ lượng khoáng sản;

           - Điều tra, nghiên cứu địa nhiệt, nước nóng, nước khoáng và bùn khoáng;

           - Tư vấn lập dự án, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, tư vấn thẩm định trong các lĩnh vực tài nguyên nước, môi trường, địa chất khoáng sản, địa chất công trình, công nghệ xử lý nước cấp và nước thải;

            - Sản xuất, kinh doanh nước khoáng, nước nóng, nước tinh khiết;

            - Thực hiện các đề tài, giải pháp khoa học, công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên nước;

            - Hợp tác liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về lĩnh vực tài nguyên nước;

            - Thực hiện các dịch vụ khác về lĩnh vực tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

            8. Quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn tài chính, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp III theo quy định của pháp luật.

            9. Quản lý về tổ chức, bộ máy,vị trí việc làm, cơ cấu viên chức số người làm việc theo chức danh nghề nghiệp; quản lý viên chức, người lao động thuộc Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước theo phân công của Tổng Giám đốc và theo quy định của pháp luật.

            10. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

            11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Tổng Giám đốc.

            Điều 3. Cơ cấu tổ chức

            1. Lãnh đạo Trung tâm

            Trung tâm có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;

            Giám đốc chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và trước pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức trực thuộc Trung tâm; xây dựng quy chế làm việc và điều hành hoạt động của Trung tâm.

            Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các lĩnh vực công tác được phân công.

           2. Bộ máy giúp việc Giám đốc

           a) Văn phòng.

           b) Phòng Kế hoạch - Tài chính.

           c) Phòng Điều tra - Bảo vệ tài nguyên nước.

           d) Phòng Kỹ thuật - Công nghệ chất lượng nước.

           đ) Phòng Thí nghiệm.

           e) Xưởng sản xuất nước tinh khiết.

            Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

           1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2015 và thay thế Quyết định số 316/QĐ-TNNQG ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước.

            2. Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước, Trưởng các Ban và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Video sự kiện

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Playlist: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

Photo 11 30 13 12-01-2018

Photo 11 30 18 12-01-2018

 

  • Tin mới nhất
  • Tin xem nhiều nhất

Liên kết web

Bộ Tài nguyên và Môi trường Cục quản lý tài nguyên nước Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tổng cục địa chất và khoáng sản Dự án BRG Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam Ủy ban sông Mê Kông Hội địa chất thủy văn Việt Nam

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay161
mod_vvisit_counterTrong tuần695
mod_vvisit_counterTrong tháng2566
mod_vvisit_counterTất cả1554317

We have: 53 guests online