alanGiám đốc Trung tâmNguyễn Minh Lân

Email:    Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Địa chỉ liên hệ: Số 93/95 - Vũ Xuân Thiều - Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
Điện thoại: 024.36741358
Theo Quyết định số 338/QĐ-TNNQG ngày 01 tháng 12 năm 2017, Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, chức năng điều tra, đánh giá, giám sát chất lượng và bảo vệ nguồn nước; phân tích, thí nghiệm chất lượng nước; xử lý, cải tạo, phục hồi nguồn nước; thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.
Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; trụ sở tại thành phố Hà Nội.
Nhiệm vụ và quyền hạn

1.Trình Tổng Giám đốc chương trình, đề án, dự án, kế hoạch trung hạn và hàng năm về điều tra, đánh giá, giám sát chất lượng và bảo vệ nguồn nước; phân tích, thí nghiệm chất lượng nước; xử lý, cải tạo, phục hồi và phát triển nguồn nước; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Điều tra, đánh giá chất lượng nguồn nước:

a) Điều tra, đánh giá số lượng, chất lượng các nguồn nước; lập bản đồ chất lượng tài nguyên nước, bản đồ phân vùng chất lượng nước;

b) Điều tra, đánh giá tác động của việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước; hiện trạng xả nước thải và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước;

c) Điều tra, đánh giá tình hình ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt, nhiễm mặn các nguồn nước; phân loại các nguồn nước theo mức độ ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt;

d) Điều tra, đánh giá các loại hình tác hại do nước gây ra;

đ) Điều tra, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với tài nguyên nước.

3. Bảo vệ tài nguyên nước:

a) Lập quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước theo phân công của Tổng Giám đốc;

b) Đánh giá mức độ tổn thương các nguồn nước do ô nhiễm và xâm nhập mặn; đánh giá khả năng tự bảo vệ của các tầng chứa nước;

c) Xác định ngưỡng khai thác đối với các tầng chứa nước, khu vực cần cấm hoặc hạn chế khai thác nước dưới đất;

d) Lập và xây dựng hành lang bảo vệ các nguồn nước;

đ) Quan trắc, giám sát chất lượng các nguồn nước theo phân công của Tổng Giám đốc.

4. Phân tích chất lượng nước:

a) Chủ trì xây dựng các quy trình kỹ thuật trong công tác lấy, bảo quản mẫu nước và phân tích chất lượng nước theo phân công của Tổng Giám đốc;

b) Phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước ngoài hiện trường;

c) Lấy mẫu và phân tích các chỉ tiêu về: lý học, hóa học, sinh học các nguồn nước;

d) Nghiên cứu mô hình thí nghiệm xử lý, cải tạo, phục hồi và bảo vệ chất lượng các nguồn nước.

5. Xử lý, cải tạo, phục hồi và phát triển nguồn nước:

a) Đề xuất và thực hiện các giải pháp cải tạo, phục hồi các nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt, nhiễm mặn;

b) Thiết kế, thi công các công trình xử lý nước cấp, nước thải;

c) Thiết kế, thi công các công trình bổ sung nhân tạo nước dưới đất.

6. Sản xuất, kinh doanh nước khoáng thiên nhiên, nước tinh khiết.

7. Đề xuất các đề tài, giải pháp khoa học, công nghệ trong lĩnh vực điều tra, đánh giá, giám sát chất lượng và bảo vệ nguồn nước; phân tích, thí nghiệm chất lượng nước; xử lý, cải tạo, phục hồi và phát triển nguồn nước; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

8. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ bao gồm:

a) Lập quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước;

b) Điều tra, đánh giá tài nguyên nước; tìm kiếm, thăm dò, khai thác nước dưới đất; điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước; điều tra hiện trạng xả nước thải, khí thải và chất thải khác vào nguồn nước; đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải và lập bản đồ phân vùng tiếp nhận nước thải của nguồn nước; đánh giá, phân loại hiện trạng ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt, nhiễm mặn các nguồn nước; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với tài nguyên nước;

c) Kiểm kê tài nguyên nước; xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước; thiết kế, thi công mạng quan trắc, giám sát tài nguyên nước; thực hiện quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước và môi trường;

d) Lập và xây dựng hành lang bảo vệ các nguồn nước; điều tra, đánh giá, xác định và lập danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước; điều tra, khoanh định các khu vực cấm hoặc hạn chế khai thác nước dưới đất, đới bảo vệ công trình khai thác nước; đánh giá mức độ tổn thương các nguồn nước do ô nhiễm và xâm nhập mặn; đánh giá khả năng tự bảo vệ của các tầng chứa nước;thiết kế, thi công các công trình bổ sung nhân tạo nước dưới đất;

đ) Khảo sát: địa vật lý, địa chất công trình, địa kỹ thuật, tai biến địa chất, xử lý nền móng, tháo khô mỏ, công trình ngầm và thăm dò đánh giá trữ lượng khoáng sản;

e) Tư vấn, lập hồ sơ xin cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước; lập báo cáo tài nguyên nước; lập dự án, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, và thi công các chương trình, dự án trong lĩnh vực tài nguyên nước, môi trường, công nghệ xử lý nước cấp và nước thải;

g) Lấy và phân tích, thí nghiệm hiện trường và trong phòng các loại mẫu nước, mẫu đất, mẫu đá, mẫu không khí, mẫu vật liệu xây dựng;

h) Thiết kế, sản xuất, thi công, lắp đặt hệ thống xử lý nước cấp và nước thải;chế tạo, lắp ráp, xuất nhập khẩu và cung ứng vật tư, thiết bị, sản phẩm côngnghệ; nghiên cứu sản xuất, ứng dụng, phát triển dịch vụ về nước khoáng, nước nóng, nước tinh khiết;

i) Thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của phápluật.

9. Tham gia đào tạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về điều tra, đánh giá, giám sát chất lượng và bảo vệ nguồn nước; phân tích, thí nghiệm chất lượng nước; xử lý, cải tạo, phục hồi nguồn nướctheo phân công của Tổng Giám đốc.

10. Tham gia thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tài nguyên nước theo phân công của Tổng Giám đốc.

11. Quản lý tài chính, tài sản thuộc đơn vị; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp IIItheo quy định của pháp luật.

12. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

13. Quản lý về tổ chức, bộ máy,vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc của đơn vị theo phân công của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia và theo quy định của pháp luật.

14. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Tổng Giám đốc.

 Cơ cấu tổ chức

 1. Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

a) Giám đốc chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức trực thuộc sau khi có ý kiến thẩm định của Văn phòng Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

b) Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các lĩnh vực công tác được phân công.

 2. Bộ máy giúp việc Giám đốc

a) Văn phòng.

b)  Phòng Kế hoạch - Tài chính.

c) Phòng Điều tra - Bảo vệ tài nguyên nước.

d) Phòng Thí nghiệm.

e) Trung tâmSản xuất nước tinh khiết.

Trung tâm Sản xuất nước tinh khiết là đơn vị hạch toán phụ thuộc có con dấu, được mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo quy định của pháp luật.

 


Tin mới hơn:

 

Video sự kiện

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Playlist: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

z3580134568411 6c0e93f23e420dea0a0f5428c743e71e

z3580172921243 30ea4a2f229e11f2a817ce3d00149210

 

  • Tin mới nhất
  • Tin xem nhiều nhất

Liên kết web

Bộ Tài nguyên và Môi trường Cục quản lý tài nguyên nước Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tổng cục địa chất và khoáng sản Dự án BRG Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam Ủy ban sông Mê Kông Hội địa chất thủy văn Việt Nam

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay153
mod_vvisit_counterTrong tuần1745
mod_vvisit_counterTrong tháng12790
mod_vvisit_counterTất cả3533815

We have: 16 guests online