Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước
Thứ tư, 04 Tháng 1 2023

Chiều ngày 03/01/2023 tại Hà Nội, Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2023. Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm năm 2022 và đề ra kế hoạch, phương hướng để tiếp tục triển khai và thực hiện các nhiệm vụ năm 2023.

Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, ông Lê Văn Tuyến – Phó Chánh Văn phòng và đại diện các Ban của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, cùng lãnh đạo, toàn thể cán bộ công nhân viên của Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước.

1mÔng Nguyễn Minh Lân – Giám đốc Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước báo cáo tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Minh Lân – Giám đốc Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước cho biết: Năm 2022, tiếp tục là năm có nhiều khó khăn, thách thức đối với đơn vị. Trong 6 tháng đầu năm 2022, bên cạnh việc tập trung nguồn lực triển khai các nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ, chất lượng, Trung tâm vừa tích cực triển khai các hoạt động phòng chống dịch COVID-19. Trong 6 tháng cuối năm, khi tình hình dịch COVID-19 đã ổn định, đơn vị tiếp tục chủ động triển khai hoàn thành các nhiệm vụ thích ứng trạng thái bình thường mới. Khối lượng được giao thực hiện là 01 nhiệm vụ Chính phủ, 03 nhiệm vụ sự nghiệp môi trường và 01 nhiệm vụ chuyên môn đặc thù với tổng dự toán chi ngân sách nhà nước là 13,509 tỷ đồng, tăng 138% so với năm 2021. Kết quả các nhiệm vụ chính đạt được như sau:

– Dự án “Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc khu vực Bắc Trung Bộ. Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế – xã hội bền vững” đã xác định được đặc điểm các nguồn nước, hiện trạng các nguồn thải; xây dựng được bộ dữ liệu phục vụ quản lý các nguồn gây ô nhiễm trên 11 sông liên tỉnh. Đồng thời xác định được chất lượng nguồn tiếp nhận, chất lượng nguồn thải và lưu lượng dòng chảy tại từng đoạn sông phục vụ đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải các nguồn nước trên các sông: Mã, Chu, Bưởi và Thị Long. Nội dung, khối lượng và giá trị đã được Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý chấp thuận với chất lượng đạt yêu cầu kỹ thuật theo đề án đã được phê duyệt và các quy trình, quy phạm kỹ thuật đã ban hành. Tổng giá trị nghiệm thu thanh toán năm 2022 đạt 5,228 tỷ đồng.

– Dự án “Đánh giá sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Sê San và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế – xã hội bền vững” đã xác định được đặc điểm các nguồn nước, hiện trạng các nguồn thải; xây dựng được bộ dữ liệu phục vụ quản lý các nguồn gây ô nhiễm lưu vực sông Sêsan; xác định được chất lượng nguồn tiếp nhận, chất lượng nguồn thải. Nội dung, khối lượng và giá trị đã được Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý chấp thuận với chất lượng đạt yêu cầu kỹ thuật theo đề án đã được phê duyệt và các quy trình, quy phạm kỹ thuật đã ban hành. Giá trị nghiệm thu thanh toán năm 2022 đạt 4,127 tỷ đồng.

– Phân tích chất lượng nước và trả kết quả phân tích thuộc các Nhiệm vụ “Quan trắc Quốc gia tài nguyên nước năm 2022”; Nhiệm vụ “Quan trắc môi trường nước dưới đất”; Dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” đơn vị đã thực hiện xong và được nghiệm thu 100% khối lượng được giao. Kết quả phân tích đạt yêu cầu, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm kỹ thuật được áp dụng và đảm bảo độ chính xác, tin cậy cao theo tiêu chuẩn ISO 17025:2017.

Bên cạnh thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, Trung tâm đã cố gắng tích cực chủ động tìm kiếm công việc phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao, tạo thêm công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động. Năm 2022, tổng doanh thu các hoạt động dịch vụ của Trung tâm đạt khoảng 15,2 tỷ đồng, tăng 172% so với năm 2021.

Ngoài ra, năm 2022, đơn vị đã phối hợp với Văn phòng Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia thực hiện quy trình bổ nhiệm cho 01 Phó Giám đốc và 01 Trưởng phòng, thực hiện quy trình quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2026-2031, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021-2026 và được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia phê duyệt.

Hội đồng nâng lương của Trung tâm được kiện toàn, trong năm đã tổ chức họp nâng lương thường xuyên cho 02 người, nâng lương trước thời hạn cho 03 người, phụ cấp thâm niên vượt khung cho 01 người theo quy định.

Mức thu nhập bình quân cho viên chức, người lao động năm 2022 đạt 14,300 triệu đồng/người, tăng 166% so với năm 2021.

Ông Nguyễn Minh Lân cũng khẳng định, được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, tạo mọi điều kiện của Lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia cùng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước đã vượt qua những khó khăn, thách thức và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.

2mÔng Tống Ngọc Thanh, Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Về kế hoạch nhiệm vụ công tác trong năm tới, phát huy những kết quả đạt được thời gian qua, năm 2023, Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm:

– Đơn vị tiếp tục bám sát kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023 đã được phê duyệt để thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo về tiến độ cũng như chất lượng sản phẩm.

– Tiếp tục rà soát, đề xuất mở mới đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tích cực đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ; hoàn thiện và ổn định bộ máy tổ chức của đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

– Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao làm công tác chuyên môn; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, thu hút nhân sự có năng lực về làm việc; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là công tác chuyển đổi số, trong đó tập trung triển khai có hiệu quả các phần mềm phục vụ công tác và ứng dụng chữ ký số trong hệ thống quản lý hồ sơ công việc.

– Phát động các hoạt động chào mừng và phối hợp tổ chức thành công Lễ Kỷ niệm 15 năm thành lập Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh đã chúc mừng những thành tích mà tập thể Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước đã đạt được trong năm 2022. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, nhưng năm 2022 được xem là một năm thắng lợi vẻ vang của Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước quốc gia. Cụ thể, Đơn vị đã được đề xuất cờ thi đua của Chính phủ và cờ thi đua của Bộ Tài nguyên và Môi trường, 05 cá nhân được đề xuất tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” năm 2022, 02 cá nhân được đề xuất nhận Giấy khen của Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia. Năm 2023, Tồng Giám đốc đề nghị đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ cơ bản như: ngoài việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được nhà nước giao, tiếp tục nâng cao chất lượng nhân lực làm chuyên môn, kiện toàn bộ máy tổ chức, ổn định bộ máy, phân công thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ, bám sát và thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Trung tâm. Ông Thanh hy vọng, với những kết quả đơn vị đã đạt được trong năm 2022, bước sang năm 2023, với tinh thần trách nhiệm và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đã nêu trong báo cáo, Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước sẽ luôn phát triển vững mạnh và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

3

4Các đại biểu tham gia góp ý tại Hội nghị.

5Toàn cảnh Hội nghị.

Tác giả: Admin Warapo

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Video sự kiện

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Playlist: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

1.2024

2.2024

 

  • Tin mới nhất
  • Tin xem nhiều nhất

Liên kết web

Bộ Tài nguyên và Môi trường Cục quản lý tài nguyên nước Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tổng cục địa chất và khoáng sản Dự án BRG Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam Ủy ban sông Mê Kông Hội địa chất thủy văn Việt Nam

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay554
mod_vvisit_counterTrong tuần2745
mod_vvisit_counterTrong tháng54261
mod_vvisit_counterTất cả4255391

We have: 28 guests online