Phòng Kế hoạch - Tài chính
Thứ hai, 16 Tháng 2 2015

Trưởng phòng: Tống Thủy Nguyên

Email:   

Địa chỉ liên hệ: Trung tâm chất lượng và bảo vệ tài nguyên nước - Số 93/95 - Vũ Xuân Thiều - Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội

Điện thoại: (0243) 216 1345

Điều 1. Vị trí và chức năng
Phòng Kế hoạch - Tài chính là tổ chức trực thuộc Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kế hoạch, tài chính, kế toán, thống kê thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Thực hiện công tác kế hoạch, tài chính và kế toán, thống kê của cơ quan Trung tâm. Thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp III đối với đơn vị trực thuộc Trung tâm.

2. Công tác kế hoạch:

a) Chủ trì xây dựng, trình Giám đốc kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm của Trung tâm;

b) Xây dựng dự toán kinh phí các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn, đề tài khoa học công nghệ mở mới hàng năm để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Lập hồ sơ, dự toán đấu thầu và hồ sơ quyết toán các hạng mục công trình, các dự án khi hoàn thành;thực hiện việc mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ cho việc thi công các dự án theo đúng quy định của Nhà nước và Trung tâm;

d) Thực hiện tổ chức công tác nghiệm thu cấp cơ sở, tham gia nghiệm thu cấp quản lý các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch được giao;

đ) Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Công tác tài chính, kế toán:

a) Tổ chức thực hiện công tác tài chính kế toán và quyết toán ngân sách của Trung tâm theo quy định hiện hành;

b) Ghi chép, phản ánh chính xác, kịp thời toàn bộ các hoạt động kinh tế phát sinh trong quá trình sản xuất từ nguồn vốn ngân sách cấp và sản xuất dịch vụ khác theo đúng nguyên tắc, phương pháp, quy định hiện hành của Nhà nước;

c) Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán, tham mưu, đề xuất các giải pháp, biện pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của Trung tâm;

d) Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ;

đ) Tổng hợp báo cáo tài chính của đơn vị dự toán cấp III đối với đơn vị trực thuộc Trung tâm;

e) Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra đơn vị trực thuộc Trung tâm thực hiện chế độ tài chính, kế toán theo quy định hiện hành;

g) Thực hiện việc kiểm tra xét duyệt, thẩm định báo cáo tài chính năm. Trình Giám đốc phê duyệt báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí sự nghiệp, dịch vụ và sản xuất khác hàng năm của đơn vị trực thuộc Trung tâm theo quy định.

4. Quản lý tài sản và công tác thống kê:

a) Đề xuất phương án quản lý, mua sắm, xử lý tài sản nhà nước (điều chuyển, thu hồi, nhượng bán, thanh lý) thuộc Trung tâm theo quy định hiện hành; Chủ trì tổ chức thực hiện việc mua sắm tài sản sau khi được cấp trên phê duyệt;

b) Kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ mua sắm, quản lý, sử dụng vốn, vật tư, nguyên vật liệu, các trang thiết bị, các khoản chi phí khác, phục vụ nhiệm vụ do nhà nước giao và dịch vụ sản xuất khác;

c) Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao;

d) Phối hợp với các phòng liên quan để tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định về định mức, quy chế chi tiêu nội bộ, quy định về chế độ khoán - trả lương, phân phối tiền lương, tiền thưởng;

đ) Chủ trì xây dựng, soạn thảo các văn bản có liên quan đến công tác kế hoạch, tài chính, kế toán, thống kê thuộc thẩm quyền quản lý của Trung tâm trình Giám đốc ban hành.

5.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1.  Lãnh đạo phòng Kế hoạch – Tài chính có Trưởng phòng và 01 Phó trưởng phòng.

a) Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về các nhiệm vụ được giao và điều hành mọi hoạt động của phòng.

b) Phó trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng  phòng về lĩnh vực công tác được phân công.

2.  Các chuyên viên, nhân viên thực hiện chế độ làm việc theo quy định, quy chế hiện hành; chịu trách nhiệm thi hành và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được Lãnh đạo phòng phân công.

 

Video sự kiện

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Playlist: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

thiep 2020

thip 2020

 

  • Tin mới nhất
  • Tin xem nhiều nhất

Liên kết web

Bộ Tài nguyên và Môi trường Cục quản lý tài nguyên nước Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tổng cục địa chất và khoáng sản Dự án BRG Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam Ủy ban sông Mê Kông Hội địa chất thủy văn Việt Nam