Đẩy mạnh tuyên truyền, truyền thông về tài nguyên và môi trường năm 2023
Thứ sáu, 24 Tháng 2 2023

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 576/BTNMT-VP gửi các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đẩy mạnh tuyên truyền, truyền thông về tài nguyên và môi trường năm 2023.

Năm 2023 năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng, nền tảng đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch 5 năm 2021 – 2025, góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030.

Trong bối cảnh đó, ngành tài nguyên và môi trường tiếp tục đặt trọng tâm năm 2023 là năm “Chủ động, hội nhập, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả”, đặc biệt là phương châm hành động của Chính phủ “Đoàn kết, kỷ cương; bản lĩnh, linh hoạt; chủ động, sáng tạo; kịp thời, hiệu quả”. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát huy các nguồn lực từ tài nguyên và môi trường kiến tạo cho tương lai bền vững. Theo đó, công tác tuyên truyền, truyền thông cần được quan tâm, đổi mới, thiết thực và hiệu quả.

Mục đích, yêu cầu

Việc tuyền truyền, truyền thông cần bám sát tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng và Nhà nước về tuyên truyền, truyền thông. Công tác tuyên truyền, truyền thông nhằm tạo sự đồng thuận xã hội, tạo động lực, khí thế, khát vọng và quyết tâm cao thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về tài nguyên và môi trường được xác định tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; thực thi hiệu quả các nhiệm vụ về tài nguyên và môi trường tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; Chương trình hành động, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của ngành tài nguyên và môi trường được đặt ra năm 2023.

2402.06

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ các cơ quan thông tấn báo chí trong việc tuyên truyền, truyền thông kịp thời các chủ đề, nội dung, nhiệm vụ, hoạt động nổi bật của ngành được cộng đồng xã hội quan tâm. Chủ động tiếp nhận thông tin phản hồi, phản biện của người dân, cộng đồng doanh nghiệp để đề xuất xử lý kịp thời, hiệu quả đối với nội dung liên quan trong công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế – xã hội. Tăng cường nội dung thông tin đối ngoại và hội nhập quốc tế chủ đề tài nguyên và môi trường.

Nội dung trọng tâm tuyên truyền, truyền thông về tài nguyên và môi trường năm 2023

Các nội dung chính cần đẩy mạnh tuyên truyền, truyền thông trong năm 2023 gồm:          

Tuyên truyền, truyền thông kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; các sự kiện chính trị, thời sự quan trọng của Đảng, Nhà nước năm 2023; các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 3 năm 2023 – 2025 theo Hướng dẫn số 69-HD/BTGTW ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021 – 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021 – 2025 gắn với vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Bộ.

Chủ động tuyên truyền chính sách tài nguyên và môi trường (từ khâu hoạch định, ban hành và thực thi chính sách). Đổi mới đồng bộ thể chế phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, giải quyết tốt hơn quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; tham gia thực thi hiệu quả các cam kết mang tính toàn cầu như thích ứng biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng…

Quá trình lấy ý kiến Nhân dân hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đảm bảo đồng bộ, thống nhất, tổng thể, chiến lược phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, tạo động lực cho phát triển. Các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 39/2021/QH15 của Quốc hội về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phát huy các nguồn lực từ đất đai trong tầm nhìn dài hạn, đảm bảo không gian sinh tồn, sinh thái và không gian, nguồn lực cho các hoạt động phát triển, tăng đóng góp cho tăng trưởng kinh tế; vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia tập trung, thống nhất, đa mục tiêu…

Hoàn thành xây dựng, trình Chính phủ xem xét, trình Quốc hội Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); triển khai thực hiện Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch lưu vực sông đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước hiệu quả, bền vững, phục vụ cho các hoạt động bảo đảm an ninh nguồn nước và phát triển kinh tế – xã hội.

Hoàn thành quá trình xây dựng trình Chính phủ dự án Luật Địa chất và Khoáng sản; thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tăng cường điều tra địa chất phục vụ cho các hoạt động kinh tế – xã hội, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên khoáng sản; ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại trong điều tra cơ bản về địa chất và công nghiệp khai khoáng.

Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thực hiện hiệu quả các ngành kinh tế biển, điện gió ngoài khơi và các nguồn tài nguyên tái tạo từ tài nguyên, môi trường biển.

Tổ chức hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; huy động sự tham gia của toàn dân trong công tác bảo vệ môi trường; triển khai đồng bộ, hiệu quả các định chế, chế định mới của Luật; thực hiện cam kết về bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên trên đất liền và trên biển tại Hội nghị lần thứ 15 các bên tham gia Công ước đa dạng sinh học và các hoạt động phát triển gắn với bảo vệ môi trường.

Hiện đại hóa, nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, phòng chống thiên tai. Đẩy mạnh chuyển đổi số lĩnh vực khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, nước biển dâng; điều tra, khảo sát, phục vụ cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét các khu vực miền núi, trung du.

Xây dựng các quy định về quản lý tín chỉ các-bon tại Việt Nam; thúc đẩy phát triển thị trường các-bon trong nước và kết nối với thị trường các-bon khu vực và thế giới. Triển khai cam kết chính trị về chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP) để đón dòng vốn hỗ trợ nguồn tài chính và cơ hội tiếp cận công nghệ, tài chính khác cho thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050; phát triển hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hiện đại hóa hạ tầng không gian địa lý; ứng dụng công nghệ viễn thám trong giám sát tài nguyên và môi trường. Hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia phục vụ xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia và Chính phủ điện tử; ứng dụng công nghệ viễn thám, bản đồ cho các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội và đời sống.

Xây dựng tài nguyên số, hạ tầng số, thực hiện chuyển đổi và phát triển kinh tế số tài nguyên và môi trường; kết nối, liên thông phục vụ phát triển Chính phủ điện tử; vận hành hạ tầng số tập trung, chia sẻ dữ liệu của ngành và quốc gia.

Tổ chức thực thi pháp luật tài nguyên và môi trường; đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc từ thực tiễn đời sống; đẩy mạnh toàn diện cải cách thủ tục hành chính cấp trung ương và địa phương; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, đảm bảo quản lý thống nhất của Trung ương và địa phương.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, sáng kiến, giải pháp hiệu quả; thực hành tiết kiệm chống lãnh phí…

Nguồn: TTQG


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Video sự kiện

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Playlist: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

1.2024

2.2024

 

  • Tin mới nhất
  • Tin xem nhiều nhất

Liên kết web

Bộ Tài nguyên và Môi trường Cục quản lý tài nguyên nước Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tổng cục địa chất và khoáng sản Dự án BRG Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam Ủy ban sông Mê Kông Hội địa chất thủy văn Việt Nam

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay306
mod_vvisit_counterTrong tuần2497
mod_vvisit_counterTrong tháng54013
mod_vvisit_counterTất cả4255143

We have: 35 guests online