Thứ ba, 08 Tháng 11 2022

 

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM  

 

  a1 22 3 2015-compressed     

        

Điều 1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, có chức năng điều tra, đánh giá chất lượng và bảo vệ tài nguyên nước; phân tích, thí nghiệm chất lượng nước; thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1.Trình Tổng Giám đốc chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về điều tra, đánh giá chất lượng và bảo vệ tài nguyên nước; phân tích, thí nghiệm chất lượng nước; xử lý, cải tạo, phục hồi và phát triển nguồn nước; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Điều tra, đánh giá chất lượng nước:

a) Điều tra, đánh giá chất lượng các nguồn nước; lập các bản đồ về chất lượng nước;

b) Điều tra, đánh giá tình hình ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt, nhiễm mặn nguồn nước mặt, nước dưới đất; phân loại nguồn nước theo mức độ ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt;

c) Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải, khí thải, chất thải khác vào nguồn nước;

d) Điều tra, đánh giá, xác định khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước;

đ) Điều tra, đánh giá khả năng tự bảo vệ của các tầng chứa nước; xác định ngưỡng khai thác đối với các tầng chứa nước; khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất;

e) Điều tra, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với tài nguyên nước, diễn biến bất thường về chất lượng các nguồn nước và các tác hại do nước gây ra;

g) Điều tra, đánh giá diễn biến dòng chảy, hiện trạng bồi lắng, sạt, lở lòng, bờ, bãi sông; xác định dòng chảy tối thiểu trên các sông, suối và sau hồ chứa, đập dâng;

h) Xây dựng kế hoạch và thực hiện quan trắc chất lượng môi trường nước dưới đất theo phân công của Tổng Giám đốc.

3. Bảo vệ và phát triển nguồn nước:

a) Điều tra, đánh giá xác định các nguồn nước cần bảo vệ, mức độ tổn thương của các nguồn nước;

b) Điều tra, đánh giá hiện trạng, diễn biến và dự báo xu thế biến động chất lượng các nguồn nước;

c) Điều tra, đánh giá và thực hiện các giải pháp cải tạo, phục hồi các nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt, nhiễm mặn;

d) Điều tra, đánh giá để xác định khu vực trữ nước, bổ sung nhân tạo nước dưới đất;

đ) Tham gia lập và điều chỉnh quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh theo phân công của Tổng Giám đốc;

e) Tham gia lập hành lang bảo vệ nguồn nước, bảo vệ nguồn sinh thuỷ theo phân công của Tổng Giám đốc;

g) Tham gia lập kế hoạch quản lý chất lượng nước theo phân công của Tổng Giám đốc.

4. Phân tích, thí nghiệm chất lượng nước:

a) Chủ trì xây dựng quy trình, hướng dẫn kỹ thuật trong công tác quan trắc chất lượng nước ngoài hiện trường, lấy mẫu, bảo quản mẫu và phân tích, thí nghiệm chất lượng nước;

b) Phân tích, thí nghiệm các thông số, chỉ tiêu chất lượng nước ngoài hiện trường;

c) Phân tích, thí nghiệm các thông số, chỉ tiêu chất lượng nước trong phòng.

5. Thực hiện đề tài, giải pháp khoa học, công nghệ trong lĩnh vực điều tra, đánh giá, quan trắc chất lượng và bảo vệ tài nguyên nước theo phân công của Tổng Giám đốc.

6. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về tài nguyên và môi trường bao gồm:

a) Điều tra, đánh giá tài nguyên nước; tìm kiếm, thăm dò, khai thác nước dưới đất; điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước; điều tra hiện trạng xả nước thải, khí thải và chất thải khác vào nguồn nước; đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước; lập kế hoạch quản lý chất lượng các nguồn nước; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với tài nguyên nước; lập bản đồ tài nguyên nước, bản đồ phân vùng chất lượng nước và các bản đồ chuyên đề về tài nguyên nước;

b) Kiểm kê tài nguyên nước; xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước; thiết kế, thi công mạng quan trắc, giám sát tài nguyên nước; thực hiện quan trắc,đánh giá, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước và môi trường;

c) Lập hành lang bảo vệ các nguồn nước; điều tra, đánh giá, xác định và lập danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước; điều tra, khoanh định các khu vực hạn chế khai thác nước dưới đất, đới bảo vệ công trình khai thác nước; lập danh bạ các giếng phải trám lấp; lập danh mục các lưu vực sông nội tỉnh, nguồn nước nội tỉnh; đánh giá khả năng tự bảo vệ của các tầng chứa nước;

d) Khảo sát: địa vật lý, địa chất công trình, địa kỹ thuật, tai biến địa chất, xử lý nền móng, tháo khô mỏ, công trình ngầm,đo đạc mặt cắt sông, suối và thăm dò đánh giá trữ lượng khoáng sản;

đ) Lấy, bảo quản và phân tích, thí nghiệm các chỉ tiêu, thông số về môi trường: nước mặt, nước dưới đất, nước mưa, nước biển, nước thải, bùn thải, chất thải, khí thải, đất, trầm tích, không khí, thực vật nổi, động vật nổi, động vật đáy;

e) Thiết kế, sản xuất, thi công, lắp đặt hệ thốngxử lý nước cấp, nước thải; các công trình xử lý, cải tạo, phục hồi các nguồn nước và các công trình bổ sung nhân tạo nước dưới đất;

g) Tư vấn, lập hồ sơ xin cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; lập dự án, tư vấn giám sát và các hoạt động tư vấn, dịch vụ khác liên quan đến tài nguyên và môi trường theo quy định của phápluật.

7. Tham gia hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về điều tra, đánh giá, quan trắc chất lượng và bảo vệ tài nguyên nước; phân tích, thí nghiệm chất lượng nước; xử lý, cải tạo, phục hồi và phát triển nguồn nước theo phân công của Tổng Giám đốc.

8. Quản lý tài chính, tài sản thuộc đơn vị; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp IIItheo quy định của pháp luật.

9. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

10. Quản lý về tổ chức, bộ máy,vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc của đơn vị theo phân công của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia và theo quy định của pháp luật.

11. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Tổng Giám đốc.

Điều 3. Lãnh đạo Trung tâm

1. Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

2. Giám đốc chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng thuộc đơn vị.

3. Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các lĩnh vực công tác được phân công.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Văn phòng.

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính.

3. Phòng Điều tra, đánh giá chất lượng nước.

4. Phòng Bảo vệ và Phát triển nguồn nước.

5. Phòng Thí nghiệm.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2022 và thay thế Quyết định số 338/QĐ-TNNQG ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước.

2. Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước, Trưởng các Ban và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Tin mới hơn:

 

Video sự kiện

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Playlist: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

1.2024

2.2024

 

  • Tin mới nhất
  • Tin xem nhiều nhất

Liên kết web

Bộ Tài nguyên và Môi trường Cục quản lý tài nguyên nước Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tổng cục địa chất và khoáng sản Dự án BRG Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam Ủy ban sông Mê Kông Hội địa chất thủy văn Việt Nam

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay1574
mod_vvisit_counterTrong tuần19236
mod_vvisit_counterTrong tháng61858
mod_vvisit_counterTất cả4182085

We have: 50 guests online